Certifikat för flygläkare, flygmedicinska centra och kontrollanter samt auktorisationer för instruktörer

Avgifter för certifikat och auktorisationer ska betalas med de belopp som framgår av tabellen. Avgift för första utfärdande av certifikat för PC- och språkkontrollanter tas ut enligt principerna i Allmänt om avgifter. Årsavgift för kontrollant som innehar både SP och MP i sin behörighet inom samma kategori av luftfartyg ska erlägga den högre årsavgiften.

För praktiska prov, som sker i form av omprov, ska den lägre avgiften betalas.

Flygläkare (AME)Grund­läggande avgift (kr)Avgift för praktiskt prov (kr)Årsavgift (kr)
Första utfärdande  3 200    
Utökning med behörighet för klass 1 eller klass 3  3 200    
Årsavgift (faktureras vid ingången av det kalenderår som avgiften avser)      3 000
Separat ändring av mottagningsadress i certifikatet  650    
Inspektion av verksamheten vid tillståndsprövning 14 400    
Tillsynskontroll - ny mottagningslokal som saknar tidigare godkännande Löpande avgift enligt 2 kap. 7§    
Flygmedicinskt centrum (AeMC)       
Första utfärdande  35 900    
Tillsynskontroll av verksamheten  35 900    
Instruktör SFI, STI och MCCI       
Första utfärdande   700 9 700/4 850  
Årsavgift (faktureras vid ingången av det kalenderår som avgiften avser)      450
Utökning med ny typ av luftfartyg eller FTD   500    
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust   600    
Kontrollant       
Utfärdande kontrollant, inklusive teoretisk utbildning förutom förberedande prov 13 300  9 700/4 850  
Första utfärdande kontrollant, segelflyg, inklusive teoretisk utbildning förutom förberedande prov 500    
PC-kontrollant SFE, TRE (A), SFE, TRE-MP, (H) inklusive förlängning, förnyelse, utökning och bedömning   9 700/4 850 4 600
PC-kontrollant FE, FIE, CRE, IRE (A), FE, FIE, CRE, IRE, TRE-SP, (H) inklusive förlängning, förnyelse, utökning och bedömning   9 700/4 850 2 500
Kontrollant, segelflyg, inklusive förlängning, förnyelse och utökning     500
ST-kontrollant SFE, TRE (A), SFE, TRE-MP, (H) inklusive förlängning, förnyelse och utökning   9 700/4 850 4 600
ST-kontrollant FE, FIE, CRE, IRE (A), FE, FIE, CRE, IRE, TRE-SP, (H) inklusive förlängning, förnyelse och utökning   9 700/4 850 2 500
Förberedande prov FE eller CRE, kostnad per prov   2 500  
Förberedande prov IRE, kostnad per prov   2 500  
Förberedande prov TRE eller SFE, kostnad per prov   4 500  
Språkkontrollant      
Årsavgift inklusive förlängning eller förnyelse      1050

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!