Tekniska godkännanden och undantag

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan och att fatta beslut. 

Avgiften för handläggning av ansökningar om godkännande baseras på handläggarens använda tid. Det innebär att ett fullständigt underlag för Transportstyrelsens godkännandeprövning medför att handläggningstiden och därmed även kostnaden kan hållas nere. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30- minutersperiod.

Produkt/tjänstAvgift
Ärendehandläggning relaterat till ansökan om godkännande Löpande timtaxa
1 400 kr
Ärendehandläggning relaterat till ansökan om undantag från tekniska specifikationer Löpande timtaxa
1 400 kr
Beslut om godkännande av delsystem 2 800 kr
Beslut om godkännande av spåranläggningar eller fordon 2 800 kr
Beslut om tidsbegränsat godkännande av delsystem 2 800 kr
Beslut om begränsat godkännande av spåranläggning eller fordon 2 800 kr

Museieorganisationer

De sammanlagda avgifterna för en museiorganisation får uppgå till högst 5 000 kr per godkännandeärende. För att bli befriad från avgifter krävs ett särskilt beslut från Transportstyrelsen om att bli betraktad som museiorganisation.

Produkt/tjänstAvgift
Ärendehandläggning för ansökan från museiorganisation

Löpande timtaxa 500 kr

Beslut som rör museiorganisationer

 1 400 kr

Ta del av mallar och instruktioner för vad en ansökan bör innehålla.

Ta del av mer information om museiorganisationer

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!