Definitioner

Här kan du ta del av begrepp som används i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet.

Transportstyrelsen har använt de beteckningar som används i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, järnvägslagen (2004:519), järnvägsförordningen (2004:526), lagen (2006:263) om transport av farligt gods, lagen (2011:725) om behörighet för lokförare och lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Huvudspår, sidospår och växling har samma betydelse som i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) bilaga 1.

Järnvägsföretagskategori: Den klassificering av ett järnvägsföretag i mikro-, små-, medelstort eller storföretag, baserat på antalet anställda, som definieras i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 653/2007 av den 13 juni 2007 om användningen av ett gemensamt europeiskt format för säkerhetsintyg och ansökningsdokument i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG och om giltigheten för säkerhetsintyg som utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG.

Marknadstillsyn: Transportstyrelsens tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 6 och 7 kap. järnvägslagen.

Museiorganisation i avgiftshänseende: den som för Transportstyrelsen har styrkt att denne uteslutande bedriver kulturhistorisk verksamhet på järnväg eller spårväg, saknar vinstsyfte samt inte bedriver trafik i mer än begränsad omfattning. Observera att verksamhetsutövaren måste ansöka om att få bli betraktad som museiorganisation i avgiftshänseende.

Ansökan om att  få betraktas som museiorganisation


Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!