Stort intresse för att bidra till framtidens drönaranvändande

2019-02-07

Transportstyrelsen har ett regeringsuppdrag att ta fram underlag om drönare. Myndigheten ska ta fram en fakta- och nulägesbeskrivning av användningen av drönare och analysera utvecklingsområden. Myndigheten ska också se över framtida behov av nationella regler. Som ett led i uppdraget bjöd myndigheten nyligen in branschen och andra berörda aktörer till en workshop.

Deltagarna fick diskutera vilka branscher där drönare har störst potential inom 10-20 år och bland svaren finns en spridning i alltifrån jordbruk, infrastruktur till transport och logistik. På frågan vad man anser är den enskilt viktigaste frågan att lösa för att frigöra potentialen med drönare svarade majoriteten att regelverket behöver ses över, men det fanns också kommentarer kring säkerheten och att flyga utom synhåll.

- Många lyfter frågan kring att införa registreringskrav för drönare, utbildningskrav samt certifikatkrav för drönarpiloter. Med stor sannolikhet kommer detta att införlivas i de nya EU-regler som väntas träda i kraft sommaren 2020, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg.

Vid workshopen som hölls på Nalen i Stockholm närvarade runt 150 branschaktörer, yrkesanvändare, andra myndigheter och organisationer om drönare för att diskutera förutsättningar på kort och lång sikt.

- Syftet med att involvera branschen är att få deras syn på den fortsatta utvecklingen och användningen av drönare i Sverige. Det blir ett viktigt underlag för oss i det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget där nästa steg är att ha dialogmöten med andra myndigheter som berörs på olika sätt, berättar Henrik Sandén, projektledare.

Regeringsuppdraget "att ta fram underlag om obemannade luftfartyg s.k. drönare" ska slutrapporteras den 30 juni 2019.

Mer information om regeringsuppdraget.

Till toppen