Få ändrade avgifter från 2019

2018-10-25

Från den 1 januari 2019 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En avgift som många betalar, och som vi höjer, är vägtrafikregisteravgiften. Det nya beloppet blir 65 kronor per fordon och år. Sammantaget ändrar vi få avgifter, inom järnvägsområdet sker inga ändringar alls.

Transportstyrelsen tar ut en vägtrafikregisteravgift av samtliga fordonsägare. Avgiften tas ut för att intäkterna ska motsvara kostnaderna för registerhållningen för fordon och fordonsägare. Intäkterna ska täcka kostnader för förvaltning och utveckling av vägtrafikregistret samt kostnader förknippade med automatiserad och manuell ärendehandläggning. Transportstyrelsen har haft en tillfällig avgiftssänkning av vägtrafikregisteravgiften på grund av ett tidigare ackumulerat överskott. Högre kostnader har dock medfört att överskottet minskat snabbare än beräknat och det här innebär en återgång till den normala avgiftsnivån, det vill säga 65 kronor, den 1 januari 2019. Det här är den enda avgiften som justeras på vägtrafikområdet.

Sänkta avgifter för luftfarten

Transportstyrelsen sänker flera avgifter inom luftfartsområdet. Några exempel är avgifterna för certifikat och behörigheter, flygtrafiktjänst, farligt gods och luftfartsskydd. Till följd av ändrade regler inför vi nya avgifter inom luftvärdighet. De nya reglerna möjliggör för intresseorganisationer att kunna utfärda tillstånd och utöva tillsyn.

I vår remiss om nya avgifter fanns ett förslag om avgiftsbefrielse för kulturhistoriska luftfartyg. Det kommer tyvärr inte att kunna realiseras, utan en sådan förändring kommer tidigast att kunna ske från den 1 januari 2020.

– Vi kommer tyvärr inte kunna införa någon avgiftsbefrielse till årsskiftet. För att det ska vara möjligt för oss att avgöra vilka luftfartyg som ska befrias, behöver vi slå fast en definition av vad vi menar med kulturhistoriska luftfartyg. Vi behöver också landa i vilka kriterier som ska vara uppfyllda, för att man inte ska behöva betala avgifterna. Det här har inneburit ett juridiskt arbete, som har visat sig vara mer komplicerat än förväntat, säger Sjö- och luftfartsdirektör Gunnar Ljungberg.

Få ändringar inom sjöfarten

Vi gör få ändringar inom sjöfarten. Vi inför en ny avgift för utfärdande av certifikat om ansvar för vrak samt en ny kombination av fast och löpande avgift för tillståndsprövning och tillsyn av säkerhetsorganisationer för rederier och fartyg. Vi sänker också avgiften för rapportering av mönstringsuppgifter till sjömansregistret.

Avgifterna ses över varje år

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och justerar när så behövs för att avgifterna ska motsvara våra kostnader. Vi inför också nya avgifter när regler ändras.

De verksamheter inom Transportstyrelsen som i huvudsak finansieras av avgifter är tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Avgifterna ska sättas så att full kostnadstäckning uppnås. Det innebär att det, på några års sikt, ska råda balans mellan myndighetens kostnader och de avgifter som myndigheten tar ut. Beslut om avgifterna fattas av generaldirektören.

Transportstyrelsens avgifter

Till toppen