Klart med nya avgifter från årsskiftet

2021-12-01

Den 1 januari 2022 höjer Transportstyrelsen många avgifter inom luftfart, sjöfart och vägtrafik. Men nivån på höjningarna är i flera fall lägre än i det förslag som remitterades i juni.

Transportstyrelsen genomförde i princip inga avgiftshöjningar under 2021 i syfte att underlätta för transportbranschen under pandemin. Det finns krav på att myndighetens intäkter och kostnader ska vara i balans inom en femårsperiod och för att leva upp till detta innehöll det förslag som remitterades i juni förändringar på många områden.

Efter reaktioner från branschen och egna analyser förde Transportstyrelsen dialog med regeringen och fick utsträckt tid (sju år) för att uppnå balans senast 2028. Det här innebär lägre höjningar än aviserat och även att vissa avgifter införs först senare.

Flest berörs av avgifter på vägtrafikområdet

En avgift som höjs, och som påverkar många i samhället, är vägtrafikregisteravgiften. Avgiften tas ut för varje bil, motorcykel, moped klass 1, motorredskap, släpvagn, terrängsläp och terrängmotorfordon. Den avgiften höjs från 65 till 75 kronor. En avgift som däremot sänks från 80 kronor till 62 kronor är avgiften för en registreringsskylt.

En avgift som införs, men som skjuts till 2023, är en årlig tillsynsavgift på 175 kronor för den som har en taxiförarlegitimation.

Generellt sett lägre höjningar

De nya avgifterna finns i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. Det finns även ett kompletterande dokument som stöd för den som vill veta mer om skäl till avgiftsnivåer. De beslutade avgifterna är beräknade utifrån förutsättningen att balans ska uppnås till 2028 och inte till 2026 som i det remitterade förslaget. Effekten blir att de beslutade avgifterna i flertalet fall blir något lägre än de som remitterades. Föreslagna sänkningar genomförs dock i enlighet med förlaget.

På järnvägsområdet sker inga förändringar den 1 januari. Skälet för detta är att myndigheten avvaktar införlivandet av fjärde järnvägspaketet i svensk reglering, och därefter avser att anpassa avgiftsföreskriften till detta. Ett förslag med förändringar i avgiftsföreskrifterna till följd av fjärde järnvägspaketet kommer att skickas på remiss under december.