Avgiftshöjningar föreslås från 2022

2021-06-14

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter från 2022, en del sänkningar men i huvudsak handlar det om höjningar. En höjning som berör många är vägtrafikregisteravgiften, som förslås öka med 10 kronor till 75 kronor. Samtidigt föreslås en sänkning av avgiften för registreringsskylt från 80 till 62 kronor. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2022.

Transportstyrelsen ser varje år över de avgifter som tas ut för tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning för att säkerställa att intäkter motsvarar kostnader. Under våren 2020 fattade myndigheten ett principbeslut om att frysa alla avgifter och inte genomföra några ändringar från januari 2021. Det var en åtgärd för att, i den nya pandemisituationen, underlätta för transportbranschen. Transportstyrelsen senarelade också utskick av fakturor och erbjöd längre betalningstid. Principbeslutet om att frysa avgifterna bidrog till negativa resultat inom flera områden.

– Vi måste ta ut avgifter som motsvarar de kostnader vi har för verksamheten. Vi föreslår därför ett flertal avgiftshöjningar från 2022, säger ekonomidirektör Rosie-Marie Fors.

Höjda avgifter inom luftfart, sjöfart och vägtrafik

Höjningarna i förslaget gäller såväl registerhållningsavgifter som avgifter för tillstånd och tillsyn. Höjningar föreslås både för aktörer som bedriver verksamhet och för personliga certifikat. Några exempel på områden eller branscher som påverkas är:

  • Flygplatser, flygoperatörer och verkstäder
  • Fartygsägare, rederier och personliga behörigheter
  • Yrkestrafikföretag och tillverkare av fordonskomponenter

Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Inga förändringar på järnvägsområdet

I förslaget finns inga avgiftsförändringar på järnvägsområdet. När EU-gemensamma regler (fjärde järnvägspaketet) införlivas i svensk lagstiftning kan det dock medföra avgiftsförändringar. Det här innebär att det skulle kunna bli förändringar även på järnvägsområdet från och med den 1 januari 2022. Innan avgifterna förändras kommer i så fall även ett sådant förslag att skickas på remiss.

Synpunkter till och med den 27 september

Transportstyrelsen tar emot synpunkter på förslaget till och med 27 september. Därefter fattar Transportstyrelsens generaldirektör beslut om våra avgifter. De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 januari 2022.

Transportstyrelsens avgifter