Transportstyrelsen gör det möjligt att få tillbaka insända originalhandlingar

2020-02-04

Bild på gamla bilar på rad.
Bild: Shutterstock

Ägaren till ett importerat historiskt fordon kommer kunna få tillbaka de ursprungliga registreringshandlingar som skickades in till Transportstyrelsen i samband med registreringen i Sverige. Möjligheten införs den 3 februari 2020.

När ett fordon importeras till Sverige för registrering här måste de utländska registreringshandlingarna och andra relevanta dokument skickas in till Transportstyrelsen. Inom ramen för ursprungskontrollen granskas handlingarna av Transportstyrelsens experter för att säkerställa att det rör sig om äkta handlingar. Därefter ska de enligt reglerna arkiveras i tio år. Tiden räknas från den dag fordonet fått en godkänd registreringsbesiktning.

Vägverket och därefter Transportstyrelsen tog över ursprungskontrollen från Bilprovningen den 4 februari 2008. Det innebär att den reglerade arkivtiden löpt ut för handlingar som lämnats in under de första åren av ursprungskontroll i myndigheternas regi.

– Handlingar som är äldre än tio år kan vi destruera. Men vi väljer att öppna upp för möjligheten att få tillbaka handlingar där det finns ett fordonshistoriskt värde. Gränsen är satt vid fordon som är minst 30 år. Men vi kommer också kunna medge undantag om det finns särskilda skäl, säger Christofer Kärrdahl, strateg på avdelning Fordonsinformation på Transportstyrelsen.

Bild som visar den stämpel som kommer stämplas på återlämnade dokument.Handlingarna kommer förses med en stämpel vid återlämnande.

I samband med ett återlämnande kommer handlingarna att stämplas med en myndighetsstämpel så det klart framgår att handlingen inte kan misstolkas för en giltig registreringshandling.

Möjligheten att få tillbaka fordonshistoriska handlingar kommer inte avgiftsbeläggas utan är kostnadsfri.

Fordonshistoriska ursprungskontrollhandlingar

Till toppen