Hur Transportstyrelsen jobbar med samordningsnummer i samband med ägarbyte av fordon

2019-12-02

Flera riksmedier har under den senaste tiden rapporterat om Transportstyrelsens hantering av samordningsnummer i samband med att man köper ett fordon men saknar ett svenskt personnummer. Vi känner ett behov av att förtydliga hur vårt arbete med samordningsnummer går till, och har därför valt att lägga ut en förtydligande text på vår externa webbplats.

När en person köpt ett fordon ska han eller hon registreras som ägare i vägtrafikregistret. Registreringen är en administrativ åtgärd som sker för att staten behöver en uppgift om vem som är ansvarig för fordonet, relaterade skatter och trafikförsäkring. Om den nya ägaren saknar ett personnummer behövs istället ett annat nummer. Enligt gällande lagstiftning ska då Transporstyrelsen använda sig av ett samordningsnummer. Vi är en av de myndigheter som har rätt att begära samordningsnummer hos den ansvariga myndigheten Skatteverket om det finns ett behov. Under 2018 begärde Transport-styrelsen 1 819 samordningsnummer från Skatteverket. Totalt delades 67 109 samordningsnummer ut under 2018 vilket gör oss till ursprungskälla i 2,7 procent av fallen.

Innan en begäran om samordningsnummer skickas in ansvarar myndigheten för att fastställa eller styrka den sökandes identitet. Det innebär att vi ska kontrollera att den ansökandes identitet, som exempelvis namn, födelsetid och medborgarskap stämmer överens med uppvisade identitetshandlingar. Det innebär alltså INTE att vi ska kontrollera och säkerställa personens identitet genom personligt möte eller andra åtgärder. Detta är något som ofta missuppfattas.

Skatteverket har som ansvarig myndighet utfärdat riktlinjer för vilka handlingar som kan ligga till grund för identifieringen. Av riktlinjerna framgår att handlingen kan vara en kopia.

Skatteverkets information om begäran om tilldelning av samordningsnummer, SKV M 2010:3

Initierad utredning

Regeringen har konstaterat att det finns problem med förekomsten av felaktiga uppgifter i folkbokföringen som ofta utnyttjas i bedrägliga syften. Man har därför tillsatt en utredning som bland annat ska lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer för att öka numrens användbarhet. Transportstyrelsen kommer att bistå under utredningens gång. Utredningen ska redovisas senast den 1 april 2021.

Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen, dir 2019:54

Samordningsnummer på Transportstyrelsen

Samordningsnummer används inom flera delar av Transportstyrelsens verksamhet. Förutom behovet för att kunna registreras som ägare till ett fordon kan det exempelvis också handla om sjömän som mönstrar på svenskflaggade fartyg och ska betala inkomstskatt i Sverige, eller utländska studenter i Sverige som behöver ta svenskt körkort.