Kategori 2 UAS

Här hittar du information om krav som kan beröra dig som söker tillstånd för obemannade luftfartyg kategori 2.

Tillstånd för kategori 2 ska sökas om

 • luftfartygets maximala startvikt är mer än 7 kg, och
 • luftfartyget flygs enbart inom synhåll för piloten. 

Ansökan

Det finns ingen särskild ansökningsblankett för ansökan om kategori 2 utan den som ansöker får själv författa ansökan. Här finns en mall med information om vad ansökan bör innehålla och hur den kan delas in. Här finns även en så kallad compliance checklist som kan användas som stöd vid framtagning av ansökan, med tillhörande dokument.

Ansökan om tillstånd till verksamhet med UAS kategori 2 skickas via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se.     

Ansökan består av två huvuddelar

 • allmänna uppgifter
 • en drift- och underhållshandbok. 

De allmänna uppgifterna

 • Den sökandes namn eller firma, postadress, telefonnummer och e-postadress.
 • Person- eller organisationsnummer och bolagsbevis, beroende på typ av organisation.
 • Beskrivning av den organisation och ledning som avses för den tilltänkta verksamheten, samt meritförteckning för den verksamhetsansvarige, flygchefen, den tekniska chefen och piloten.
 • Beskrivning över den verksamhet som avses.
 • En kopia på försäkringsbeviset ska bifogas.
 • Beskrivning av UAS, vilket innefattar uppgifter om typ av luftfartyg (benämning/tillverkare), dimensioner och övriga tekniska specifikationer, typ av styrsystem samt hur i övrigt 4 kap. 9–15 § i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:88) om obemannade luftfartyg – UAS (ändrad genom TSFS 2013:27 och TSFS2014:45) uppfylls. 

Drifts- och underhållshandboken

Drifts- och underhållshandboken ska innehålla uppgifter enligt 4 kap. 16–17 § i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:88) om obemannade luftfartyg – UAS (ändrad genom TSFS 2013:27 och TSFS2014:45).  om obemannade luftfartyg – UAS. Den ska i övrigt innehålla en beskrivning om hur 4 kap. 18–29 § i ovanstående föreskrifter uppfylls inom den aktuella organisationen. 

Giltighet och förnyelse av tillstånd

Ett utfärdat tillstånd för kategori 2 är giltigt i 1 år. Om du vill förnya tillståndet ska du ansöka senast 30 dagar före giltighetstidens utgång. 

Ansökan om förnyelse av tillstånd ska innehålla:

 • Namn och företagsnamn med person- eller organisationsnummer, samt fullständiga kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. Tillståndsnumret ska även framgå.
 • En bifogad driftrapport som beskriver det gångna årets verksamhet. Loggboken kan användas som underlag för driftrapporten.  

Ur driftrapporten ska det framgå:

 • total flygtid för varje luftfartygsindivid och pilot
 • typ av genomförda uppdrag
 • eventuella driftstörningar och avvikelser, inklusive korrigerade åtgärder.  

Ändringar i tillståndet

Om du behöver lägga till eller ändra uppgifter i utfärdat tillstånd måste du ansöka om detta hos Transportstyrelsen. Du ska även meddela om verksamheten ska upphöra. 

Vid ansökan om förändring av tillståndet går det bra att göra detta via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se. Beskriv i mejlet vad ansökan gäller och ange fullständiga kontaktuppgifter inklusive tillståndsnummer.

Säga upp tillstånd

Om du vill avsluta ditt tillstånd måste du anmäla det till Transportstyrelsen innan 1 januari för att undvika årsavgiften för nästkommande år. 

Vid uppsägning av tillstånd ska en anmälan om detta göras till luftfart@transportstyrelsen.se, där tillståndsnummer och kontaktuppgifter ska framgå, samt vilket typ av tillstånd som anmälan gäller för.   

Om du har frågor om avgifter, till exempel vad som gäller vid återbetalning av avgifter vid uppsägning, hittar du dessa i Frågor och svar om avgifter inom luftfart (pdf). 

Tips för ansökan

Läs gärna dokumentet Verksamhet med UAS - kategori 1, som ger dig ytterligare information och råd om verksamhet med UAS.

Regler

Konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartyg regleras inom Sverige genom Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:88) om obemannade luftfartyg – UAS (ändrad genom TSFS 2013:27 och TSFS2014:45). 

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
fb-uas@transportstyrelsen.se