Kategori 1A UAS

Här hittar du information om krav som kan beröra dig som söker tillstånd för obemannade luftfartyg kategori 1A.

För att få ett tillstånd för UAS kategori 1A måste luftfartyget uppfylla vissa grundläggande krav: 

  • Luftfartygets maximala startvikt ska vara mindre eller lika med 1,5 kg.
  • Luftfartyget utvecklar en maximal kinetisk energi på högst 150 J.
  • Luftfartyget flygs enbart inom synhåll för piloten. 

Observera att alla krav ovan måste vara uppfyllda. I annat fall ska du ansöka om en högre kategori eller ett särskilt tillstånd.

Förutom de grundläggande kraven finns även specifika krav som gäller för verksamhet med UAS kategori 1A. 

Ansökan

För att ansöka om tillstånd för kategori 1A ska du använda formuläret på sidan Ansökan om tillstånd för verksamhet med UAS- kategori 1A

Giltighet och förnyelse av tillstånd

Ett utfärdat tillstånd för kategori 1A är giltigt i 2 år. Om du vill förnya tillståndet ska du ansöka senast 30 dagar före giltighetstidens utgång. 

Ansökan om förnyelse av tillstånd ska innehålla

  • Namn och företagsnamn med person- eller organisationsnummer, samt fullständiga kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. Tillståndsnumret ska även framgå.
  • En bifogad driftrapport som beskriver de två gångna årens verksamhet. Loggboken kan användas som underlag för driftrapporten.  

Ur driftrapporten ska det framgår

  • total flygtid för varje luftfartygsindivid och pilot
  • typ av genomförda uppdrag
  • eventuella driftstörningar och avvikelser, inklusive korrigerade åtgärder.  

Ändringar i tillståndet

Om du behöver lägga till eller ändra uppgifter i utfärdat tillstånd måste du ansöka om detta hos Transportstyrelsen. Du ska även meddela om verksamheten ska upphöra. Kom ihåg att meddela detta till Transportstyrelsen innan 1 januari för att du inte ska behöva betala årsavgiften för nästkommande år.

Ansökan om förändring av tillståndet görs på sidan Ansök om förändrat tillstånd till verksamhet med UAS kategori 1A.

Säga upp tillstånd

Om du vill avsluta ditt tillstånd måste du anmäla det till Transportstyrelsen innan 1 januari för att undvika årsavgiften för nästkommande år. 

Vid uppsägning av tillstånd ska en anmälan om detta göras till luftfart@transportstyrelsen.se, där tillståndsnummer och kontaktuppgifter ska framgå, samt vilket typ av tillstånd som anmälan gäller för.   

Om du har frågor om avgifter, till exempel vad som gäller vid återbetalning av avgifter vid uppsägning, hittar du dessa i Frågor och svar om avgifter inom luftfart (pdf). 

Tips för ansökan

Läs gärna dokumentet Verksamhet med UAS - kategori 1, som ger dig ytterligare information och råd om verksamhet med UAS. 

Regler

Konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartyg regleras inom Sverige genom Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:88) om obemannade luftfartyg – UAS (ändrad genom TSFS 2013:27 och TSFS2014:45). 

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
fb-uas@transportstyrelsen.se