Opłata infrastrukturalna w miejscowościach Motala i Sundsvall

Począwszy od 1 lutego 2015 r. pojazdy zarejestrowane zarówno w Szwecji, jak i za granicą muszą uiszczać opłatę za przejazd mostem w miejscowościach Motala i Sundsvall.

Opłata za przejazd mostem to tzw. opłata infrastrukturalna. Celem opłaty jest zapewnienie finansowania danego mostu przez jego użytkowników. System naliczania opłat jest całkowicie zautomatyzowany. Kiedy przekraczasz stację poboru opłat przy wjeździe na most, przejazd zostaje zarejestrowany, po czym na adres właściciela pojazdu wysłany zostaje rachunek do zapłaty.

Celem opłaty infrastrukturalnej jest poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrona środowiska. Jest ona także przeznaczana na finansowanie infrastruktury drogowej w różnych regionach.

Opłatę za przejazd mostem płacą samochody osobowe, samochody ciężarowe i autobusy o masie poniżej 14 ton. Opłaty nie płacą pojazdy służb interwencyjnych, żurawie samochodowe i autobusy o masie całkowitej co najmniej 14 ton, motocykle i motorowery.

Przy przejeżdżaniu przez stację poboru opłat zobaczysz tablice informacyjne, na których wyszczególniona jest wysokość opłaty dla każdego rodzaju pojazdu. Informację o aktualnie obowiązujących stawkach znajdziesz także na stronie internetowej Zarządu ds. Transportu [Transportstyrelsen].

Na koniec każdego miesiąca Zarząd ds. Transportu wysyła rachunek do zapłaty właścicielowi pojazdu zarejestrowanego w Szwecji. W zakresie pojazdów zarejestrowanych za granicą Zarząd ds. Transportu współpracuje z partnerem awizacyjnym, który identyfikuje właścicieli pojazdów, wysyła do nich faktury oraz przyjmuje płatności za pomocą usługi płatniczej EPASS24.

Rachunek zawiera także informację o liczbie wjazdów i wysokości podatku za każdy dzień poprzedniego miesiąca kalendarzowego, a także łączną kwotę podatku do zapłaty. Kwota płatności powinna się znaleźć na koncie o podanym numerze w dniu wskazanym na rachunku.

Nie musisz zatrzymywać się przy stacji poboru opłat w celu uiszczenia opłaty. Przejeżdżając przez stację poboru opłat mijasz kamerę, która robi zdjęcie tablic rejestracyjnych pojazdu. Zdjęcie jest następnie wysyłane do Zarządu ds. Transportu [Transportstyrelsen] w celu identyfikacji. Następnie Zarząd ds. Transportu wysyła rachunek do zapłaty do właściciela pojazdu zarejestrowanego w Szwecji. W zakresie pojazdów zarejestrowanych za granicą Zarząd ds. Transportu współpracuje z partnerem awizacyjnym. To właśnie partner awizacyjny przesyła rachunek do zapłaty do właściciela pojazdu.

Właściciel pojazdu odpowiada za to, aby opłata została uiszczona w obowiązującym terminie, nawet jeśli nie otrzymał rachunku do zapłaty.

W przypadku nieopłacenia opłaty infrastrukturalnej w podanym terminie właściciel pojazdu zostanie obciążony opłatą za zwłokę w wysokości 300 SEK. Jeśli opłata infrastrukturalna mimo to nie zostanie uiszczona, właściciel pojazdu zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500 SEK.

W przypadku zadłużenia z tytułu opłat i podatków za pojazdy w Szwecji przekraczającego 5 000 SEK i gdy od terminu płatności upłynęło co najmniej sześć miesięcy, w stosunku do pojazdu może zostać wydany zakaz użytkowania.

Nie. Podczas przejeżdżania przez stację poboru opłat automatycznie zostaje zrobione zdjęcie tablic rejestracyjnych pojazdu.

Jeśli jako osoba zobowiązana do zapłaty opłaty infrastrukturalnej stwierdzisz, że opłata została nałożona błędnie, możesz zażądać ponownego rozpatrzenia decyzji przez Zarząd ds. Transportu.

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną na: http://appeal.epass24.com/start

Wniosek można przesłać listownie na adres:

Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro
SZWECJA

We wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji należy podać następujące informacje:

• Numer rejestracyjny pojazdu
• Datę decyzji o nałożeniu opłaty
• Przyczynę żądania ponownego rozpatrzenia decyzji
• Twoje imię i nazwisko oraz adres.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji musi wpłynąć do Zarządu ds. Transportu w ciągu 60 dni od daty wydania decyzji o nałożeniu opłaty.

W Szwecji opłatę infrastrukturalną można pobierać wyłącznie za przejazd np. nowo wybudowanym mostem, tunelem lub przejazdem przez góry, w celu częściowego pokrycia kosztów budowy danego obiektu. W przypadku gdy most, tunel lub przejazd przez góry zostały już wcześniej wybudowane ze środków publicznych, zgodnie ze szwedzką ustawą nie można już pobierać żadnych opłat po czasie.

Celem opłaty infrastrukturalnej jest pokrycie kosztów budowy danego obiektu infrastruktury przez jego użytkowników.

Natomiast podatek za wjazd do strefy wzmożonego ruchu ma na celu ograniczenie ruchu drogowego w szwedzkich aglomeracjach.

Uzasadnieniem podatku za wjazd do strefy wzmożonego ruchu jest obciążenie kosztami tego kto przyczynia się do intensywnosci ruchu drogowego i negatywnego wpływu na środowisko.