Utbildning för fjärrpiloter

På den här sidan hittar du information om utbildning, provskrivning och behörighetsbevis inom kategorierna öppen, specifik och certifierad.

Ta drönarkort

Du kan enkelt och digitalt ta ditt drönarkort via Drönarsidan.

Om du saknar en e-legitimation eller har skyddade personuppgifter kan du kontakta vår kundtjänst för att få information om hur du tar ditt drönarkort.

Tänk på att åldersgränsen för att bli en fjärrpilot och flyga drönare på egen hand är 15 år. Trots detta kan du som är under 15 år ändå flyga din drönare under viss förutsättning. Förutsättningen innebär att du ska ha giltigt drönarkort samtidigt som du flyger under övervakning av en fjärrpilot som är över 16 år som också har ett giltigt drönarkort.

Tanken bakom de olika utbildningsmöjligheterna grundar sig i hur stor säkerhetsrisk som den planerade flygningen för med sig. Ju högre risken är, desto mer omfattande är kraven på utbildning och att du har ett giltigt behörighetsbevis.

För att få flyga inom dessa kategorier gäller följande bevis:

 • Öppna kategorin = Drönarkort
 • Specifika kategorin = Kompetensintyg
 • Certifierade kategorin = Fjärrpilotcertifikat

Gör gärna vår digitala drönarguide för att ta reda på om just din flygning tillhör någon av kategorierna öppen, specifik eller certifierad.

Film - så tar du drönarkortet snabbt och smidigt!

Flygningar delas in i tre kategorier

Användning av drönare delas alltså upp i tre olika kategorier utifrån risknivå med flygningen.

Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om respektive kategori.

I den öppna kategorin är risken som lägst, eftersom man inte får flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter och inte heller på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Drönare får inte heller väga mer än 25 kg.

För ett obemannat luftfartyg som flygs inom ett avstånd på 50 meter i sidled från ett artificiellt hinder som är mer än 105 meter högt får den maximala höjden på flygningen höjas upp till 15 meter ovanför hindret, om den som ansvarar för hindret begär det.

Inom den öppna kategorin finns det tre underkategorier för olika typer av flygningar som kräver olika kompetenser: A1, A2 och A3.

För mer information om avståndsregler och flygning i öppen kategori, besök drönarflygguiden.

Alla flygningar som överskrider begränsningarna i den öppna kategorin innebär en större risk för utomstående, vilket kräver tillstånd och ska genomföras antingen i den specifika kategorin eller certifierade kategorin.

Mer information om kategori specifik

Flygningar med hög risk för utomstående kräver både certifiering och registrering av själva drönaren. Exempel på sådana flygningar är transporter av personer eller flygningar över folksamlingar. 

Flygningar i den certifierade kategorin kräver ett tillstånd från Transportstyrelsen.

Mer information om kategori certifierad

Utbilda dig till fjärrpilot i den öppna kategorin

Som blivande fjärrpilot inom underkategori A1/A3 och underkategori A2 kan man på ett enkelt sätt utbilda sig genom det utbildningsmaterial som du finner nedan. Materialet består av pdf-filer som går att ladda ner.

Det kommer kontinuerligt att ske förändringar i utbildningsmaterialets innehåll. Dessa kan vara allt från mindre redaktionella förändringar till omfattande revisioner med anledning av en regelförändring. Det är därför ytterst viktigt att du som fjärrpilot läser den senaste revisionen av utbildningsmaterialet som alltid finns publicerat på den här sidan.

Kategori öppen A1/A3

Transportstyrelsens utbildningsmaterial för kategori öppen A1/A3 (pdf, 4,22 MB) (reviderad 16 jan 2023)

English: Drones - Educational Material - A1/A3 (pdf, 4,09 MB)

Kategori öppen A2

Transportstyrelsens utbildningsmaterial för kategori öppen A2 (pdf, 4,56 MB) (reviderad 16 jan 2023)

English: Drones - Educational Material - A2 (pdf, 4,42 MB)

Checklistor för praktisk självutbildning

Checklista för praktisk självutbildning - fasta vingar (pdf, 206 KB)

Checklista för praktisk självutbildning - multirotor (pdf, 344 KB)

Transportstyrelsen tillhandahåller utbildningsmaterial och prov till fjärrpiloter

Transportstyrelsen erbjuder inte utbildningar utan hänvisar till externa aktörer. Samtliga utbildningar måste vara baserad på Transportstyrelsens utbildningsmaterial.

Teoriprov kategori öppen

Underkategori A1/A3

Provet för underkategori A1/A3 består av 40 flervalsfrågor. Du behöver ha minst ha 75 procent rätt för att få ut ditt drönarkort. Frågorna på provet är fördelade över följande områden:

 • flygsäkerhet
 • luftrumsrestriktioner
 • luftfartsregleringar
 • begränsningar av människans prestationsförmåga
 • operativa förfaranden
 • allmän kunskap om drönare
 • skydd av personlig integritet och personuppgifter
 • försäkringar
 • luftfartsskydd.

Efter godkänt teoriprov utfärdar Transportstyrelsen ett digitalt drönarkort som är giltigt i 5 år.

När du flyger din drönare ska du kunna visa upp ditt drönarkort, antingen genom att logga in på drönarsidan eller genom att ha en utskriven version med dig.

När drönarkortet börjar att närma sig sitt utgångsdatum, kan du förnya det genom att göra om teoriprovet eller genom att delta vid en repetitionskurs.

Underkategori A2

Om du ska göra provet för underkategori A2 ska du genomföra samma teoriprov som för underkategori A1/A3 samt ett teoretiskt tilläggsprov om 30 flervalsfrågor. Du behöver klara minst 75 procent på tilläggsprovet för att få ditt drönarkort.

Frågorna på tilläggsprovet är fördelade över följande områden:

 • meteorologi
 • genomförande av drönarflygningar
 • tekniska och operativa åtgärder för att kompensera riskerna på marken.

Utöver teoriprovet ska du skicka in en deklaration till Transportstyrelsen som beskriver att du genomfört en praktisk självutbildning. Syftet med det här är att öka den praktiska kunskapen, eftersom en A2-flygning medför en högre risk. De praktiska övningarna skiljer sig åt beroende på om du ska flyga en drönare med fast vinge eller med rotorer.

Efter godkänt teoriprov inom A1/A3 och A2 och genomförd praktisk självutbildning med tillhörande deklaration utfärdar Transportstyrelsen ett drönarkort som är giltigt i 5 år.

När du flyger din drönare ska du kunna visa upp ditt drönarkort, antingen genom att logga in på drönarsidan eller genom att ha en utskriven version med dig.

När drönarkortet börjar att närma sig sitt utgångsdatum kan du förnya det genom att göra om teoriprovet eller genom att delta vid en repetitionskurs.

Utbildning och prov i kategori specifik

 • Standardscenario: Enligt definierade krav i respektive standardscenario.
 • Operativt tillstånd (auktorisation genom SORA): Enligt krav som definieras i SORA - Specific Operations Risk Assessment, samt Transportstyrelsens eventuella tilläggskrav.
 • Operativt tillstånd (auktorisation genom PDRA): Enligt definierade krav i respektive PDRA - Predefined Risk Assessment.
 • Verksamhetstillstånd med privilegier (Light UAS Operator Certificate - LUC): Enligt krav som definieras i Part-C i (EU) 2019/947.

Kraven på fjärrpiloters kompetens är högre i den specifika kategorin än i den öppna.
För att en operatör ska kunna genomföra flygningar inom den specifika kategorin krävs att den använder piloter som har genomfört utbildning och examinerats hos en enhet som har utsetts eller erkänts av den behöriga myndigheten. Det framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg. I Sverige är Transportstyrelsen den behöriga myndigheten. Det kommer att vara förknippat med vissa krav att vara en utsedd eller erkänd enhet för utbildning i specifika kategorin.

Piloterna utbildar sig och examineras enligt en specifik kravbild som beror på vilken typ av flygning som ska bedrivas. Det kan till exempel vara flygning med visuella observatörer (VO) enligt ett standardscenario eller flygning bortom synhåll (BVLOS) enligt ett operativt tillstånd.

Kompetenskrav för flygning enligt operativt tillstånd

Vid flygningar enligt operativt tillstånd eller enligt ett LUC ska utbildningen av fjärrpiloter samt teoretiska och praktiska prov genomföras hos en auktoriserad drönarskola (ADS).

För att underlätta för operatörer och fjärrpiloter som vill utöva verksamhet i den specifika kategorin har vi tagit fram en förteckning över vilka färdigheter som en fjärrpilot bör ha vid flygningar enligt operativa tillstånd. Vi vill poängtera att förteckningen nedan om fjärrpiloters färdigheter kan komma att ändras framöver, allt eftersom EASA publicerar nya regler. I väntan på dessa regelförändringar – och för att underlätta för näringslivets utveckling – ger Transportstyrelsen följande rekommendationer.

I samband med granskningen av ansökan för operativt tillstånd kommer Transportstyrelsen att bedöma om fjärrpilotens färdigheter är tillräckliga utifrån den dokumentation som bifogas ansökan. Fjärrpiloter som ska flyga i den specifika kategorin ska minst ha följande färdigheter:

 • förmåga att följa operativa förfaranden (normalläge, beredskaps- och nödfallsrutiner färdplanering, inspektioner före och efter flygning)
 • förmåga att hantera luftfartskommunikation
 • förmåga att hantera ett obemannat luftfartygs flygbana och automatisering
 • ledarskap, lagarbete och självförvaltning
 • problemlösning och beslutsfattande
 • situationsmedvetenhet
 • förmåga att hantera arbetsbelastning
 • samordning eller överlämning, beroende på vad som är tillämpligt.

Fjärrpiloter som ska flyga i den specifika kategorin behöver även ha ytterligare teoretisk kompetens inom

 • flygsäkerhet
 • luftfartsregleringar
 • navigation
 • begränsningar av människans prestationsförmåga
 • operativa förfaranden
 • allmän kunskap om UAS
 • meteorologi
 • hantering av nödsituationer.

Fjärrpiloten ska dessutom ha teoretiska och praktiska färdigheter inom den specifika typen av verksamhet som ska bedrivas. För exempelvis flygning med last utom synhåll (BVLOS) så måste operatören kunna visa att fjärrpiloten har tillräckliga teoretiska och praktiska färdigheter inom både flygning med last och flygning utom synhåll.

De exakta kraven för fjärrpiloters kompetens och färdigheter bestäms i det operativa tillståndet. Vid ansökan om operativt tillstånd ska fjärrpilotens kompetens och färdigheter kunna verifieras genom dokumentation.

Under den första perioden när det nya regelverket ska börja tillämpas kommer en separat bedömning av fjärrpiloters kompetens att göras för varje enskild ansökan om operativt tillstånd.

Kategori Certifierad

När det gäller utbildning inom kategori Certifierad, arbetar den europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) just nu med att ta fram reglerna kring den.

Efter utbildning - genomför ett teoriprov och ta ditt drönarkort

När du utbildat dig är du redo för att ta drönarkort. Detta genomförs enkelt och digitalt via Drönarsidan.

Auktoriserad drönarskola (ADS)

Om du är intresserad av att bli en auktoriserad drönarskola så finner du regelverket i TSFS 2020:96. Transportstyrelsen har tagit fram ett dokument med information och vägledning för auktoriserade drönarskolor samt en ansökningsblankett, se nedanstående filer:

Du når vår kundtjänst via telefon på 0771-779-779. Öppet vardagar kl. 12.00-16.00.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!