Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Den 1 oktober 2015 beslutade regeringen att uppdra åt Transportstyrelsen att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken. Här kan du ta del av delrapporter och en slutrapport i uppdraget

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 maj 2017. Här kan du ta del av vår delredovisning samt två slutrapporter.

Slutrapport

Obligatorisk prisuppgift vid taxiresor

Krav på dokumentation direkt i samband med vägkontroller av godstrafik

Delrapporter

Delrapport, som rapporterades den 18 oktober 2016:

Skapar den nuvarande regleringen av beställaransvar tillräckliga förutsättningar för ordningen och reda i transportbranschen (delredovisning 2)?

Delrapporter, som rapporterades den 15 mars 2016:

  1. Cabotagetransporter och åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
  2. Mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider
  3. Skapar den nuvarande regleringen av beställaransvar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i transportbranschen (delredovisning 1)?
  4. Krav på dokumentation direkt i samband med vägkontroller av
    godstrafik
  5. En översyn av införlivandet av EU:s regler om kombinerade transporter i svensk rätt
  6. Sveriges bilaterala och multilaterala vägtransportavtal
  7. Behov av utökade vinterdäckskrav för tunga fordon

 

Samtliga rapporter hör till regeringsuppdrag N2015/06815/MRT. Läs mer om uppdraget att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken på regeringens webbplats.