Kollektivtrafik

Sedan den 1 januari 2012 får kollektivtrafikföretag fritt etablera kommersiell kollektivtrafik på väg, järnväg, spårväg och tunnelbana. Den 1 augusti 2012 utökades kollektivtrafiklagens tillämpningsområde till att även omfatta kollektivtrafik på vatten. Reglerna har moderniserats och är anpassade till EU:s regelverk.

Gårdagens trafikhuvudmän i respektive län ersätts med regionala kollektivtrafikmyndigheter. Vissa generella krav införs för alla kollektivtrafikföretag. Kraven gäller såväl trafik inom ett län som då den sträcker sig över flera län, om den huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande.

Transportstyrelsen har följande ansvar kopplat till kollektivtrafiken:

  • meddela föreskrifter
  • pröva trafiktillstånd (styrs dock av annan lagstiftning än kollektivtrafiklagen)
  • utöva tillsyn av att lagens krav efterlevs
  • registerhållning
  • marknadsövervakning.

Föreskrifter

Transportstyrelsen har under första halvåret 2012 utarbetat föreskrifter om anmälningsskyldighet och trafikantinformation. Dessutom pågår arbete med föreskrifter om uppgiftsskyldighet. Beslutade föreskrifter finns under Regler.

Tillsyn

Transportstyrelsen kontrollerar att kollektivtrafiklagens krav efterlevs. Det gäller krav om trafikförsörjningsprogram, anmälningsskyldighet, trafikantinformation och uppgiftsskyldighet.

En närmare beskrivning av denna tillsyn framgår av dokumentet Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen.

Registerhållning

Transportstyrelsen för register över verksamhetsutövares tillstånd. Därutöver pågår en utveckling av ett nytt register, som ska innehålla uppgifter som behövs för att följa och utvärdera kollektivtrafikmarknadens utveckling.

Marknadsövervakning

Lagen om kollektivtrafik reglerar inte alla behov som marknadens aktörer har. Viktiga delar som gemensamma biljett- och bokningssystem samt kollektivtrafikföretags tillträde till bytespunkter och terminaler är marknadens ansvar. Transportstyrelsen kommer, inom ramen för sitt marknadsövervakningsuppdrag, att följa och utvärdera hur marknaden tar ansvar för dessa viktiga delar. Läs mer om Transportstyrelsens marknadsövervakning i dokumentet Transportstyrelsens marknadsövervakning kopplat till kollektivtrafiklagen

Definition kollektivtrafik

Kollektivtrafik definieras i kollektivtrafiklagen med en hänvisning till EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007. I förordningens artikel 2 a definieras kollektivtrafik som persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering.

Utifrån regeringens proposition 2011/12:76 rörande komplettering av kollektivtrafiklagen är följande inte är att räkna som kollektivtrafik:

  • beställningstrafik och chartertrafik
  • rundresor där passagerarna åker tillbaka till samma utgångspunkt
  • trafik som anordnas vid särskilda evenemang
  • resor där logi eller andra turisttjänster ingår i resan
  • resor där det huvudsakliga syftet är något annat än själva persontransporten

Transportstyrelsen har tagit fram ett dokument som beskriver vilka regelverk som reglerar kollektivtrafikmarknaden, hur begreppen kollektivtrafik och regional kollektivtrafik definieras samt vilka som omfattas av kraven om anmälningsskyldighet och trafikantinformation.

Fördjupning

Riksdagen beslutade i juni 2010 lagen (2010:1065) om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari 2012. Lagen är tillämplig på kollektivtrafik på väg, järnväg, spårväg och tunnelbana.

I lag (2012:437) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik utökades kollektivtrafiklagens tillämpningsområde till att även omfatta kollektivtrafik på vatten. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2012.