Läkares anmälningsskyldighet

Läkare är skyldiga att anmäla körkortsinnehavare, som är medicinskt olämpliga att ha körkort, till Transportstyrelsen. Reglerna gäller även innehav av körkortstillstånd, traktorkort och taxiförarlegitimation.

Bestämmelserna om körkortshavare gäller även den som har körkortstillstånd och traktorkort.

Begreppet läkare

Läkare är en person som avlagt läkarexamen, är legitimerad eller har ett särskilt förordnande. Detta framgår bl.a. av 2 § förordningen om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m. som reglerar vad som krävs för att vara behörig till anställning som läkare för allmäntjänstgöring. Det innebär att begreppet läkare omfattar AT-läkare, ST-läkare och specialistläkare. Alla dessa läkarkompetenser omfattas av läkares anmälningsskyldighet enligt körkortslagen och taxitrafiklagen.

Specialistkompetens krävs vid återkallelse

För återkallelse krävs dock att läkarintyget som ska utgöra underlag för bedömningen ska vara utfärdat av läkare med specialistkompetens. Vilken kompetens som krävs beror på det aktuella medicinska förhållandet. För närmare information se 17 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125 om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Om en anmälan görs av en AT- eller ST-läkare måste därför en specialistkompetent läkare kontrasignera. I annat fall fördröjs handläggningen genom ett föreläggande om nytt läkarintyg innan återkallelse kan ske.

För att en anmälan ska leda till återkallelse krävs det att den innehåller tillräckligt med information för att Transportstyrelsen ska kunna bedöma det medicinska förhållandet i relation till föreskrifterna. Använd gärna blanketten Läkares anmälan. Om läkaren anger vilket kapitel och vilken paragraf i Transportstyrelsens föreskrifter som anmälan grundar sig på går handläggningen snabbare.

Anmälan vid olämplighet att ha körkort m.m.

Läkares anmälningsplikt ändrades den 1 september 2010 så att läkare nu är skyldiga att anmäla körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. Tidigare gällde att personen skulle vara uppenbart olämplig att ha körkort. Ändringen innebär att det är lättare att anmäla personer vars körkortsinnehav kan ifrågasättas av medicinska skäl. Systemet med anmälningsskyldigheten kan därmed bli mer effektivt för att hindra personer att framföra motorfordon om de inte uppfyller de medicinska kraven för körkort. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta personen.

Anmälan när en körkortshavare motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning

Om läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och personen motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning ska läkaren anmäla detta förhållande till Transportstyrelsen
(s.k. "utredningsanmälan").

Att läkaren nu har en skyldighet att göra en anmälan i dessa fall infördes genom en ändring i körkortslagen som trädde i kraft den 1 februari 2012. Tidigare gällde att läkaren fick anmäla och det var således inte fråga om någon skyldighet.

Ytterligare en skärpning infördes den 1 februari 2012 och innebär att skyldigheten att anmäla en körkortshavare som motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning också kan grundas på en genomgång av journalhandlingar, d.v.s. utan att läkaren själv har träffat personen.

Vid s.k. "utredningsanmälan" finns det inte något krav om att underrätta körkorts­havaren innan en sådan anmälan görs.

När behöver en anmälan inte göras?

Om läkaren anser att det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra ett körkortspliktigt fordon behöver en anmälan till Transportstyrelsen inte göras. Läkaren tar då på sig ett stort ansvar, inte minst för uppföljningen av att tillsägelsen följs. Transportstyrelsen anser att det krävs en journalanteckning om tillsägelsen och att en uppföljning sker vid återbesök så att läkaren kan vara säker på att personen inte fortsätter att köra.

Tillsägelse att avstå från att köra ett körkortspliktigt fordon är inte något förbud i juridisk mening, eftersom personen fortfarande har behörigheten kvar. Körkorts­havaren har inte någon möjlighet att överklaga läkarens tillsägelse.

Anmälningsskyldighet vid innehav av taxiförarlegitimation

Den 1 februari 2012 trädde också skärpningar av läkares anmälningsskyldighet för den som har taxiförarlegitimation i kraft. Denna bestämmelse finns i 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211) och motsvarar nu 10 kap. 2 § körkortslagen.

 Faktaruta
10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488)

Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.

 

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

 

Första och andra styckena gäller även den som har traktorkort.

 1 kap. 1 § körkortslagen (1998:488)

 Med körkortshavare avses den som har körkortstillstånd eller körkort.

 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211)

Om en läkare vid undersökning av en innehavare av taxiförarlegitimation finner att denne av medicinska skäl är olämplig att inneha sådan legitimation, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan någon anmälan görs ska läkaren underrätta innehavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att innehavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att föra ett fordon i linjetrafik eller taxitrafik.

 

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att innehavaren av medicinska skäl är olämplig att ha taxiförarlegitimation och innehavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

 

För återkallelse krävs dock att läkarintyget som ska utgöra underlag för bedömningen ska vara utfärdat av läkare med specialistkompetens.