Ansökan om undantag (dispens) från de medicinska kraven

Du kan begära undantag (dispens) från de medicinska kraven om du har fått avslag på din ansökan om körkortstillstånd eller efter att du fått ditt körkort återkallat.

En förutsättning för dispens är att vi bedömer att det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Innan du ansöker om dispens ska Transportstyrelsens körkortsavdelning ha fattat ett beslut om att de medicinska kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:125) inte är uppfyllda.

Sektion regler och trafikmedicin prövar frågan om undantag

Det är sektion regler och trafikmedicin som prövar frågan om undantag från de medicinska kraven för körkortsinnehav, efter att du skickat in din ansökan till Transportstyrelsen. Du ska fylla i ansökan så noggrant som möjligt och underteckna den. Vi tar ut en avgift på 600 kronor för att pröva din ansökan och påbörjar handläggningen först när avgiften är betald.

En läkare gör en medicinsk bedömning och utifrån denna bedömning skrivs ett förslag till beslut. Bifall innebär inte att du automatiskt får den sökta behörigheten. För att ett körkort eller en taxiförarlegitimation ska kunna utfärdas måste du som fått dispens ta kontakt med Transporstyrelsens körkortsavdelning.

Blanketten för ansökan om undantag (dispens) från medicinska krav hittar du under blanketter för körkort eller under blanketter för trafikmedicin.