Information till läkare om alkolås

Den som gjort sig skyldig till eller är misstänkt för rattfylleri på grund av alkohol kan ansöka hos Transportstyrelsen om att få körkort med villkor om alkolås istället för att körkortet återkallas med en spärrtid.

 • Läkarintyg får endast utfärdas av en läkare som är specialist i psykiatri eller av annan specialistläkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor.
 • Om trafiknykterhetsbrottet har skett under påverkan av narkotika får man inte ha körkort med villkor om alkolås. Transportstyrelsen ger inte heller ett sådant körkort med villkor om alkolås till den som använder narkotikaklassade preparat, även enligt läkares ordination. Man får heller inte bruka narkotika under villkorstiden, inte ens om det ordinerats av läkare.
 • Observera att den som får körkort med villkor om alkolås i 2 år redan under villkorstiden behöver påbörja en ”samtidig process” med observationstid och provtagning för att återfå sitt ”vanliga” körkort.  Läs vidare nedan.

Vad krävs vid ansökan om körkort med villkor om alkolås?

Du ska skriva läkarintyget på en särskild blankett. Blanketten hittar du här.

Vid provtagning inför ansökan gäller att:

 • prover för alkohol ska redovisas vid minst ett tillfälle. CDT och GT är obligatoriska markörer.
 • prover i urin eller hår för narkotika ska redovisas vid minst ett tillfälle.

Tänk också på att övriga medicinska krav för innehav av körkort måste vara uppfyllda.

Diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende är inte något hinder för att beviljas körkort med villkor om alkolås. Det är viktigt att ställa en korrekt diagnos så tidigt som möjligt, helst redan vid ansökan om körkort med villkor om alkolås, men åtminstone i början av villkorstiden. För den som fått diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende måste nykterhet kunna styrkas innan vi kan bevilja ett ”vanligt” körkort utan alkolås. Det är därför viktigt att du påbörjar provtagningen i god tid för att det inte ska bli något ”glapp”.

Under villkorstiden

Vi beslutar om en villkorstid som ska vara 2 år vid:

 • grovt rattfylleri eller
 • upprepade fall av rattfylleri inom de fem senaste åren eller
 • diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk (i kombination med rattfylleri).

För övriga personer ska villkorstiden vara 1 år.

Vid förhöjda alkoholmarkörer kan vi kräva ytterligare prover och en längre observationstid. Om diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende ställts förlängs villkorstiden till 2 år. Villkorstiden kan aldrig bli längre än 2 år.

Mer information om vad som gäller under villkorstiden och vad som behövs när det är dags att ansöka om körkortstillstånd utan villkor om alkolås finns också att läsa i alkolåsbeslutet

Vid en villkorstid på 1 år

Den som har en villkorstid på 1 år ska inom 7 månader lämna in ett läkarintyg. Intyget ska baseras på en observationstid på minst 6 månader. Lägsta antalet provtagningstillfällen under observationstiden är:

 • två tillfällen för alkohol och
 • två tillfällen för narkotika (urinprov) eller ett tillfälle vid håranalys.

Mer information

Se 12 § TSFS 2011:71, senast ändrade genom 2014:74.

Vid en villkorstid på 2 år

Den som har villkorstid på 2 år ska lämna in ett läkarintyg inom 13 månader. Intyget ska baseras på en observationstid på minst 12 månader. Lägsta antal provtagningstillfällen under denna observationstid är: 

 • två tillfällen för narkotika (urinprov) eller
 • ett tillfälle vid håranalys.

Proverna i hår får göras tidigast 3 månader från villkorstidens början. Det finns inget krav på att styrka nykterhet avseende alkohol under villkorstiden på 2 år för att få ha kvar sitt alkolås.

Observera att för den som får villkorstiden förlängd från 1 år till 2 år, är det tillräckligt med en observationstid på 6 månader.

Mer information 

Se 13 § 2011:71, senast ändrade genom 2014:74.

Vad krävs inför ansökan om körkortstillstånd för ett ”vanligt” körkort?

Vid en villkorstid på 1 år

Den som ansöker om behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort behöver lämna in en hälsodeklaration och synintyg. Den som ansöker om behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE eller taxiförarlegitimation behöver lämna ett läkarintyg för högre behörigheter.

Vid en villkorstid på 2 år

Vid diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk

Den som ansöker ska lämna in ett läkarintyg till oss (enligt kraven i 12 kap. medicinföreskrifterna). Det ska baseras på en observationstid på

 • minst sex månader vid diagnosen missbruk
 • minst ett år upp till två år vid allvarligt missbruk
 • minst ett år vid diagnosen beroende
 • upp till två år vid svårt beroende

Du behöver påbörja observationstiden redan under villkorstiden för att undvika att du som ansöker om körkortstillstånd utan villkor står utan ett ”vanligt körkort” när villkorstiden är slut.

Vid grovt rattfylleri eller upprepade rattfyllerier de senaste 5 åren

Den som ansöker ska lämna in ett läkarintyg till oss för att styrka att den är pålitlig ur nykterhetssynpunkt. Syftet med intyget är också att ta reda på om det finns en missbruks- eller beroendediagnos. Läkarintyget ska baseras på en observationstid på minst 6 månader. Du behöver påbörja observationstiden redan under villkorstiden för att undvika att du som ansöker om körkortstillstånd utan villkor står utan ”vanligt körkort” när villkorstiden är slut.

Den som ansöker ska under observationstiden lämna

 • minst fyra provtagningstillfällen avseende alkohol och
 • minst två provtagningstillfällen avseende narkotika i urin eller minst ett prov vid håranalys.

Mer information  

Se 20 § TSFS 2011:71, senast ändrade genom 2014:74.

Vilken uppföljning gäller efter villkorstiden?

När vi har beviljat körkortstillstånd utan villkor om alkolås, kan vi kräva att personen ska fortsätta styrka nykterhet genom att lämna in nya läkarintyg och provtagning avseende alkohol och narkotika.

Efter en villkorstid på 1 år

Några generella minimikrav på uppföljning finns inte. Däremot kan vi besluta om uppföljning beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Efter en villkorstid på 2 år

Körkortsinnehavaren ska lämna in ett läkarintyg till oss efter 6 månader. Intyget ska baseras på en observationstid på 6 månader och innehålla

 • minst fyra prover för alkohol och
 • minst ett prover för narkotika

Därefter ska ytterligare ett läkarintyg efter 12 månader lämnas in. Det ska baseras på en observationstid på 12 månader och innehålla

 • minst fyra prover för alkohol och
 • minst ett prov för narkotika.

Mer information 

Se 21-24 § TSFS 2011:71, senast ändrade genom 2014:74.