Trafikmedicin

Med trafikmedicin menas medicinska aspekter på människan i trafiken. I Transportstyrelsens trafikmedicinska verksamhet för vägtrafik ingår i första hand bedömningar av medicinsk lämplighet att ha körkort.

Transportstyrelsen är den myndighet som föreskriver vilka medicinska krav som ska gälla för att en person ska få ha olika behörigheter som körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation. Vi prövar också ansökningar om undantag från de medicinska kraven.  

Via rubrikerna i vänstermenyn hittar du bland annat nya och gamla föreskrifter, PM och information inom området trafikmedicin.

Om du vill komma i kontakt med någon av oss som arbetar på sektion regler och trafikmedicin kan du ringa Transportstyrelsens växel på .

Medicinska krav för körkort m.m.

Från och med den 1 mars 2013 gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:125 (pdf-fil) senast ändrad genom TSFS 2016:37.

Test av körförmåga i simulator för personer med synfältsbortfall

Forskare vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har, tillsammans med medicinsk expertis vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Transportstyrelsen, utvecklat en standardiserad testmetod för att kunna bedöma körförmågan hos personer med synfältsbortfall. Avsikten med metoden är att testa om en person kan köra trafiksäkert eller inte. Målgruppen är personer som har fått körkortet återkallat eller som har fått avslag på ansökan om körkortstillstånd till följd av att de inte uppfyller de trafikmedicinska synfältskraven. Testresultatet kan användas som underlag vid ansökan om undantag (dispens) från de medicinska kraven.

Olika trafikslag, olika läkarintyg

Transportstyrelsen använder olika läkarintyg inom de olika trafikslagen (väg, järnväg, sjöfart, flyg). Det beror på att de medicinska lämplighetskraven skiljer sig åt mellan trafikslagen.

Förutom att kraven styrs av internationella och europeiska bestämmelser som Sverige måste följa, är de olika medicinska kraven motiverade utifrån de olika förutsättningar som respektive uppgift medför. Det finns till exempel vissa medicinska krav för den som behöver ett läkarintyg för att kunna köra tung lastbil som inte finns för den som behöver ett flygcertifikat. Och för den som behöver ett flygcertifikat ställs det krav som i vissa avseenden är strängare än de som ställs för att kunna köra tung lastbil.

Det betyder att läkaren som gör den undersökning som behövs för att konstatera att kraven för ett trafikslag är uppfyllda inte utan vidare kan använda samma undersökning för de andra trafikslagen. Och det läkarintyg som är utfärdat för sjöfart räcker inte för till exempel en lokförare.