Olyckor och tillbud

Olyckor och tillbud som inträffar på svenska handels- och fiskefartyg ska i princip utredas oavsett var i världen händelsen inträffar. Dessutom ska olyckor och tillbud som inträffar på utländska fartyg i svenskt territorialvatten utredas. Utredningar genomförs av Statens haverikommission.

Befälhavaren eller redaren ska rapportera om olyckor och tillbud enligt 6 kapitlet 14 § i sjölagen samt 2 § Lagen om undersökning av olyckor.

Rapporteringen sker via e-tjänsten Rapport om sjöolycka.

Rapport om sjöolycka  

Du kan även rapportera genom att fylla i och skicka in blanketten Rapport om sjöolycka till Transportstyrelsen.

Sedan haveriutredare tagit del av all tillgänglig information i ärendet, inklusive sjöförklaring och/eller personliga intervjuer, görs statistikbearbetning av ärendet då en fritext om händelseutvecklingen skrivs.

Statistik

Från och med 2012 redovisas olycksstatistik med tillhörande kommentarer i en sjösäkerhetsöversikt, i den finns både yrkessjöfart och fritidssjöfart representerade.

Tidigare redovisades den årliga statistiken enligt

  • svenska fartyg
  • svenska farvatten.

Här hittar du Transportstyrelsens statistik om sjöfart.

Kontaktadress:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

E-post: sjoutredning@transportstyrelsen.se