Flygbolag

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag som bedriver, eller avser ansöka om att bedriva tillståndspliktig passagerar- och godstrafik eller bruksflygsverksamhet.

För att få utöva luftfart i förvärvssyfte krävs tillstånd, vilken är huvudregeln enligt luftfartslagen och det gäller både bruksflyg och transport av passagerare och/eller gods.

Transportstyrelsen vidtar åtgärder mot NextJet AB:s operativa licens

Transportstyrelsen har den 18 augusti beslutat att återkalla NextJet AB:s operativa licens. Samtidigt utfärdar Transportstyrelsen en tidsbegränsad operativ licens att gälla till och med 17 november 2017. Orsaken är bolagets ekonomiska situation. En tidsbegränsad operativ licens ger bolaget samma möjligheter att bedriva verksamheten under dess giltighetstid.

Läs mer om beslutet

Nya regler för enmotoriga turbinmotordrivna flygplan

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 2 mars 2017 en ny förordning (EU) 2017/363 om ändring av förordning (EU) 965/2012 som möjliggör genomförandet av kommersiell luftfart i Europa med enmotoriga turbinmotordrivna flygplan under IMC eller mörker (CAT SET-IMC).

Läs mer om de nya reglerna.

Nytt regelverk SPO (Specialised Operations)

Den 21 april 2017 började del-SPO (Bilaga VIII, kommissionens förordning (EU) nr 965/2012) gälla i Sverige. Den ersätter till stora delar våra nationella regler för bruksflyg.

Läs mer om SPO, de nya reglerna för bruksflyget.