Samverkan

Transportstyrelsen samverkar med andra myndigheter för att kunna utveckla ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.

Nationell strategi för omställning till fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Transportstyrelsen med flera myndigheter deltar i arbetet med uppdraget 2016-2017. I uppdraget ingår att ta fram en strategisk plan för omställningen och att samordna arbetet och föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper i omställningsarbetet.

Energimyndighetens information om arbetet med Nationell strategi för att ställa om till en fossilfri transportsektor