Avgifter sjöfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom sjöfart.

Mest besökta avgifterna

Nya avgifter från den 1 januari 2017

Årets avgiftsbeslut innebär i huvudsak justering av avgifter för tillsyn av fartyg. De övriga justeringarna handlar i huvudsak om en del förtydliganden samt anpassningar till nya regelverk. Avgifterna höjs för den enskilda brukaren men totalt sett minskar avgiftsuttaget på sjöfartsområdet på grund av minskade volymer. Vi har beslutat bland annat:

  • Höjning av årsavgiften, för samtliga kategorier, för periodisk tillsyn av fartyg med 20 procent.
  • Det är nu samma avgift (2 800 kronor) inom tillståndsprövning kopplat till transporter av farligt gods för både första och varje tillkommande fartyg.
  • Löpande avgift på 1 400 kronor per timme samt en fast avgift på 2 800 kronor i samband med kontroll av båtskrov för förekomst av TBT. Avgiften tas ut enbart om vi upptäcker att TBT förekommer på skrovet. Avgift ska även tas ut för att täcka kostnader för provtagning, undersökning av prov samt övriga kostnader som uppkommer i ärendet.
  • Höjning av registerhållningsavgiften för fartyg (från 400 kronor till 500 kronor).
  • Löpande avgift på 1 400 kronor per timme samt en fast avgift på 2 800 kronor för marknadskontroll enligt lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar samt lagen om marin utrustning. Avgiften tas bara ut när en marknadskontroll har utförs och förrättningen har medfört att vi utfärdar ett föreläggande eller ett förbud.
  • I flera fall utökas den löpande avgiften med en fast del om 2 800 kr eller så är minsta faktureringen av den löpande avgiften 2 800 kr.

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter.